Page 90 - jan_feb_12

This is a SEO version of jan_feb_12. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
للقتسا نم لدب يشلا وأ دعصلا
ضعب ةلوازم كنكي امك ،ةرايسلا
وأ عفدلا نيرامتك ةيضرلا نيرامتلا
.
ءيش ل نم لضفأ اذهف نطبلا نيرات
ىلإ يعمتسإ
.
10
ىقيسولا
صاخشلا نأ ىلإ نوثحابلا
لصوت دقل
يضايرلا مهطاشن نوسراي نيذلا
مهيدل
نوكت ىقيسولا ماغنأ ىلع
لوطأ تقول ةلصاولا ىلع ةردقلا
نأ املع ،اعيرس تقولا رورب نورعشيو
ةعرسب يشلا ىلع دعاست ىقيسولا
ىلإ ةفاضلاب ،ةتباث تاوطخو ةمظتنم
.
ةيجازلا
ةلالا يست
ةنورلاو ربصلا
.
11
ام تاقوعلا ضعب كهجاوت دق
امإ كنيرات ءادأ
نع ةزجاع كلعجي
يعدت لف ،رفسلا وأ ضرلا ببسب
،كيلع رطيسي بنذلاب روعشلا
كلودج يف يلدعت نأ يلواحو
كتقو عم مءلتي ثيحب كجمانربو
فيفخ لدعب ولو ،يحصلا كعضوو
.
داتعلا كنيتور ىلإ يدوعت ىتح
يضاير لجس
.
12
صاخ
نيرات
نم هتزنأ ام لك يلجس
ىتح كتاساقمو كنزو ينودو ،ةيضاير
يذلا ريغتلا ىدم يفرعتو اهيعجارت
ةلصاولا ىلع كدعاسي
ام ،أرط
.
مدقتلاو
تاورضلاو ءالا
،ةيضايرلا
نيرامتلا ةلوازم عم
رفاو طسق ىلإ مسلا جاتحي
هطاشن ديعتسي يك مونلا نم
نم راثكلا عم
،يلاتلا مويلل هتوقو
نم هدقف ام ضيوعتل ءالا برش
عم ماعطلا يف عيونتلاو ،لئاوس
ةرفاو تايمك لوانت ىلع
زيكرتلا
تاورضلا نم
ةيحصلا
9
٢٠١٢ رياربف / رياني