Page 93 - Cover_ar

Basic HTML Version

ةماه حئاصن ةعست
كلفط عم
لصاوتلل
فيك وأ لعفي اذام فرعي لا وهو ً
اضيأ دلوي ،ىشلما وأ ملاكلا فرعي لا وهو لفطلا دلوي امك
تاهيجوتلا هذهل نوجاتحي لافطلأاف ،مهلافطأ اوهجوي نأ ءابلآا ىلع .حيحص لكشب فرصتي
مهلوح نم ملاعلا اومهفي ىكل
6
ةيحصلا
٢٠١3 ليربأ / سرام