Page 78 - Inside_Low

This is a SEO version of Inside_Low. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
٢٠١٢ ويام / ليربأ
21
ةيحصلا
ردصلا ةيوقتل
عم هسفن يتضبقلا نيرت
:
كعرد كردص
ردصلاب ناتقصتلم
ناديلا نوكت نأ ةظحلم
ليكل ةكرلا ضفخنت و ولعت نأ ةاعارم عم
ةيحان فعضي
و قنعلا ةيحان ردصلا ىوقي
.
نطبلا
نطبلا ةيوقتل
كيلع عمت و كرهظ ىلع مانت
:
شركلا
ةلازل
ردصلا نم برقلاب ناتبكرلا لصت ىتح يلجرلا
يلجرلا ةوقب عفدت ؛كريسلا بعلك كنأك و
رت مث قيهش ذخا عم ىلعل كنطب ىلع نم
احابص ةرم 30 رركت و ريفز عم اناك امك امهد
رخا نيرت
دجوي كلذك و رارمتساب
ءاسم و
نأ
:
شركلا ىلع ءاضقلل و نطبلا ةيوقتل
بلود
وأ ريرسلا بشخ يف كيمدق رشت
و كرهظ ىلع يوتسم نوكت ثيحب عفترم
فارطأب سملت ىتح نيديلا عم كعذج كرت
رهظلا ىلع ايوتسم عوجرلا عم مدقلا كعباصأ
عم ريفز مث ءادلا ءانثأ قيهش ذخآب كلذ و
.
اءاسم و احابص ةرم 30 رارمتساب و عوجرلا
رهظلا ةيوقتل
ىلعل نيديلا درف عم فوقولا
:
كنصح كرهظ
مث ةوقب اعم
نيديلا ضبق عم سأرلا راوجب
لفسأ رهظلا سملت ىتح قنعلا ةيحان لوزنلا
باصعلا دش
عم ءطبب كلذ و ةدوعلا مث قنعلا
3 رركت و ؛ءودهب كسفن ذخأت درفلا ءانثأ و ةوقب
.
نيرت لكل ةرم 30 ددع يف تارم
و قنعلا ةيوقتل
:
نافتكلا
ماملل سأرلا ضفخ نيرت يدؤي قنعلا ةيوقتل
ةدل ءطبب و قنعلا تلضع دش عم فللا و
مث تارم 10 راسيلا و يميلل مث تارم 10
امأ و
.
تارم 10 راسيلا و يي سكعلل
نارودلا
يعارذلا درف عم فوقولا يهف يفتكلا نيرات
و فتكلا لصفم لوح عارذلا نارود مث ابناج
رييغتلا عم ءاوهلا يف رئاود كديب مسرت كنأك
.
سكعلل
:
لجرلا
ةيوقتل
اي و ءافش اهيف و ادج ةيوقم ضكرلا ةرثك
اذه و رجفلا ةلص دعب ركبلا حابصلا يف اذبح
.
لجرلل يوقم نيرت
عضوك سلجا مث
امئاق اديج كسفن دش
عم ءانحنا لب مايقلا مث دوجس لب دوجسلا
ذخا عم يفتكلا ىلع لقث لمل كراعشتسا
ثلثل مايقلا دنع ريفز و لوزنلا ءانثأ قيهش
.
تاكرح
10 ةرم لك تارم
:
يمدقلا
ةيوقتل
بعكلاب لوزنلا و يمدقلا فارطأ ىلع فوقولا
سوللا كلذك ؛ةرم 30 رركي و ضرلا سي ىتح
كيرت مث ةوقب لجرلا درف عم دعقم ىلع
ليدبتلا عم مدقلا لصفم لوح ايرئاد يمدقلا
.
ةرم 03 ةدل
ةيوقتل
:
عباصلا
.
نيرات ةدع كانه عباصلا ةيوقتل
كنأك و ةطيسب اهئانحنا عم عباصلا
درف
:
لوأ
.
ةوقب
رادلا ىلع فارطلاب برضت و ةرك كسم
عم عباصلا يقاب درف و رصنبلا و ماهبلا ينث
:
ايناث
.
باصعلا دش عم درفلا
و ينثلا لدابت
متي ثيحب مهدرف و عباصلا لك ينث
:
اثلاث
لك رركي و ،ةريخلا لقعلا
وحن ينثلا
.
ةرم 30 نيرت
:
يعارذلا
ةيوقتل
:
كاصع و كفيس كعارذ
و كدرفب
ةرايس عفدت كنا روصت
نلف كمامأ يذلا رادلاك اهنكل
؛ةفيعض كيعارذ تماد ام كرحتت
و رادلا كيدي اتلكب
عفدتلف نذإ
ينثت لأ طرشب هكرت نأ ديرت كنأك
نيدوماعلاك يعارذلا لعجا ؛عوكلا
ةسرغنلا حامرلا امهنأك ييقفلا
مسلا لقث لكب و ؛رادلا يف
ذخأ عم عفدا ةصاخ
ردصلاب و
و ؛ريفز ذخأ عم دعتبا مث ؛قيهش
اءاسم و احابص ةرم 30 كلذ ررك
.
رهش
ةدل
ةلضع ةيوقتل
:
بلقلا
وه سانلا بولق لكل بعرلا حبشلا
ةيعمش ةدام
وهف
)
لورتسلوكلا
(
ييارشلا بلصت ببست مدلا يف دجوت
ةايحب يدؤت وأ بلقلا ضارمل يدؤت يتلا
ببس نأ ايملع تبث دقل و
.
ناسنلا
ييارشلاب هبعشت و حبشلا اذه بسرت
طرفلا نزلا وه رهبلا
نايرشلا ةصاخ و
تاداعلا و نامدلا عم مئادلا مهلا و
و
.
موحللا و موحشلا لكأ و ةئيسلا
وه بلقلا ةلضع ةيوقتل
ءيش لضفأ
و ءاذغك حمقلا بوبح و ةضايرك يشلا
يداهلا قيمعلا مونلا و بارشك
ةريملا
لك يف ةيطسولا و
.
ةحارك مظتنلا
ميلسلا بلقلا يغبي نم رثكيل و
.
ءيش
ايوصلا لوف
:
لكأ نم ميلسلا مدلا و
يكول اهيف
)
يتسيللا ةدام نم
50
% (
حمقلا و ؛لوفلا اذه يف ةرفوتم يه و
يتلا عردلا و يقاولا رادلا
وهف هنينجب
ىسنن لو ؛بلقلا ةيامل عينلا نصلا و
نع داعتبلاو لسعلا
و زبلا ةريمخ
لا ركذ نم راثكلاو نيدختلا