Page 85 - flash

Basic HTML Version

ةيحصلا
كــبـتـكم
رـطـخ لـكـشي
كـتـحـص ىـلـع
تاعاسلا نم ً
اءدب
اهيضتم يتلا ةليوطلا
تاحول ىلإ كبتكم ىلع
ً
اددع يوأت يتلا حيتافلما
قوفي ميثارلجا نم ً
لائاه
يسارك هلمتح يذلا كلذ
لّ
كشت دق ،ضيحارلما
ً
ارطخ لمعلا يف ةايلحا
.كتايح ىلع ً
ايقيقح
ليلحا ضعب كيلإ
.رطلخا اذه ىلع بّ
لغتلل
ىلا يدؤت يتلا يساركلا
،يرقفلا دومعلا ءانحنا
،لمعلا بر نم بضغلا
هبشأ فييكت زاهج
...ةتوقوم ةلبنقب
14